about us

Matzinger Eversdijk is no boring notary office that only shifts unpersonal files around. Experience the power of personal attention with arranging the things that materialisticly determine your life.

read more

search

expand

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Overeenkomstig de voorschriften van de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

Artikel 2

De verzekeringsvoorwaarden van deze door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt:

Artikel 3

Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.

Artikel 4

De in artikel 3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren
van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

Artikel 5

De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

Artikel 6

De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Artikel 7

Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van artikel 6 is
Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Address

Alexander Gogelweg 32
2517 JJ Den Haag
The Netherlands
T. +31 (0)70 - 358 80 00
F. +31 (0)70 - 358 87 07
E. notaris@matzingereversdijk.nl


Directions


Display bigger map